Program razvoj podeželja 2014 – 2020

Ukrepi

Naziv aktivnosti:

Vzdrževanje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta (obnova strehe, podzidka in lesenega dela fasade ter balkonov na objektu za turistično dejavnost na kmetiji) – 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Cilji:

Z investicijo v obnovo turističnega objekta, kjer se izvaja dejavnost že preko štirideset let, se želi izboljšati vplive na okolje, izboljšati zunanji videz objekta, zagotoviti večjo varnost turistov ter izboljšati izolativnost objekta ter zmanjšati toplotne izgube.

Pričakovani rezultati:

Investicija v obnovo turističnega objekta bo pozitivno vplivala na okolje. Z ureditvijo pročelja in strehe na objektu se bo bistveno izboljšal zunanji videz bivalnega prostora na turistični kmetiji. Z ureditvijo strehe se bo izboljšala izolativnost objekta in zmanjšale toplotne izgube energije, z ureditvijo balkonov se bo izboljšal izgled objekta, hkrati pa bodo balkoni bolj varni za goste.

Naziv aktivnosti:

Nakup računalnik in obnova strojne lope – Podukrep 6.3 – pomoč za zagon dejavnosti namenjene razvoju majhnih kmetij

Cilji:

Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. Želi se izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, povečali produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij.

Pričakovani rezultati:

Investicija v obnovo strojne lope v obstoječem objektu bo omogočila ustrezno hranjenje strojev in s tem podaljšala življenjsko dobo le-teh. Hkrati se bo dosegal večja varnost na objektu. Z nakupom zmogljivejšega računalnika se bo omogočilo boljši izkoristek časa zaradi hitrejšega delovanja, hranjenje večje količine podatkov, možnost uporabe več novejših programov.

Naziv aktivnosti:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti:

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji:

Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali (DŽ), ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, in običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati:

Podporo rejcem za DŽ prispeva k zagotavljanju višjih standardov dobrobiti živali.