Program razvoj podeželja 2014 – 2020

Ukrepi

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali (DŽ), ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, in običajno rejsko prakso.
Pričakovani rezultati: Podporo rejcem za DŽ prispeva k zagotavljanju višjih standardov dobrobiti živali.